Stiftelseförordnande

Undertecknade stiftare beslutar härmed att bilda stiftelsen Insamlingsstiftelsen Warp Institute att såsom självständig stiftelse främja följande ändamål:

Stiftelsens övergripande ändamål är att ge människor en positiv syn på framtiden och öka deras möjligheter att på olika sätt påskynda utvecklingen mot en bättre framtid. Stiftelsen skall nå sitt syfte genom att dels sprida kunskap, dels ta del i verksamheter som är i linje med stiftelsens syften. Genom kunskapsspridningen skall människor, var för sig och gemensamt, genom seminarier och på annat sätt utbildas och inspireras att skapa framtiden. Särskilt gäller detta unga människor, såsom gymnasieelever. Utbildningen skall särskilt ta sikte på allmännyttiga tillämpningar av ny teknologi. Stiftelsen skall skapa Sveriges mest framtidsinriktade nätmötesplats.

Stiftelsen bildas genom undertecknande av denna handling och genom av oss upprättat upprop som tillkännages på Warp Institutes hemsida.

Pengar som inflyter skall bilda en självständig förmögenhet som främjar det ovan nämnda bestämda och varaktiga ändamålet.

Insamlingsstiftelsen ska ha en egen förvaltning.

För tillsyn av ändamålsuppfyllnad och förvaltning ska det finnas en auktoriserad revisor. Inledningsvis utses Erik Ågerup (780922-1653) till ansvarig revisor.

Till insamlingsstiftelsens första styrelse utses Patrik Nyström, Mathias Sundin och Gabriella Männik.

Stockholm den 12 juni 2017
Patrik Nyström
Mathias Sundin